Zülfikar’a muhtaç olanlar

Avatar photoPosted by

Zülfikar yazıları-1

Dünyevî  menfaatler için dinî değer ve ölçülerin temelinin zayıflatılarak ahlâkın esasından sarsıldığı “Bu acib asırda ehl-i imanın Risale-i Nur’a, ehl-i fen ve mektep muallimlerinin Asâ-yı Mûsa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar.” der, Bediüzzaman.

Risale-i Nur, bütün eserleriyle imanı takviye ederek tahkiki hâle gelmesine vesile bir tefsirdir. Onun bir kitabı olan Asâ-yı Mûsa’nın muhtevası Bediüzzaman’ın iman dâvâsının esaslı bir savunmasıdır. Denizli Hapishanesine çeşitli entrikalarla toplatılan Nur Talebeleri orada iman dâvâsının kuvvetli imtihanını vermişlerdir. Bu mücahedenin harika bir meyvesi olan Meyve Risalesi, iman esaslı ahlâkî takviyeleriyle temellerin tamirini yapmıştır. Asâ-yı Mûsa’nın ikinci kısmı olan Ayetü’l-Kübra, kâinat labaratuvarında müthiş gözlemlerle yaratıcıyı arama çalışmaları yaptırır. Defalarca tetkiklerin ardından Külliyat’ta en fazla tekrar edilen İsra/44 âyetinin mükemmel tefsiri yapılmış olup on dokuz makamda tevhid ilân edilir. İlân edilen tevhid “Lâ-şerîke leh/Allah bir olur; ortağı yoktur” esasını yine gözleme dayalı kuvvetli bilimsel delillerin ardından Tabiat Risalesi ile mevcudatın yaratılmasının tesadüfen olmadığı, sebeplerin eseri hiç olmadığı, tabiatın dahi bir mahlık olup yaratıcı olmayacağı ve o halde bütün bunları çekip çeviren ve bunların üzerinde mutlak bir güce sahip olan yaratıcının olacağı anlatılır, isbat edilir. Esma-i İlâhîyenin İsm-i A’zamlarından Adl, Hakem, Hay ve Kayyum  isminin muknî izahı yapılır. Münacaat Risalesi ile duanın en kâmil eseri telif edilir. İsm-i A’zam mertebelerini taşıyan on bir kelimeli duânın tahlili yapılır ki şirkin izalesi, tevhidin tesisi neticesinde teslimin tahakkuku sağlanır. On İki Bürhanlı gezi gözlemli araştırma çalışmalarıyla şek ve şüphesi olmayan imana yönlendirme yapılır. Nur Mesleğinin özelliklerini kısmen anlatan kısa mektuplarla Asâ-yı Mûsa tamamlanır.

Görüldüğü üzere Asâ-yı Mûsa’da, tamamen imanın müşahede destekli ilmî tetkiklerle kemâle ermesi sağlanır. Bundandır ki istikbalin yegane varisi gençleri eğiten muallimlerin, bu esere çok ehemmiyet vermeleri lâzımdır.

Zülfikar’ın ehemmiyetini anlatan Bediüzzaman, dikkatleri çekme adına; Risale-i Nur’a ehl-i imanın, Asâ-yı Mûsa’ya ehl-i fen ve mektep muallimlerinin muhtaç oldukları kıyasının ardından hafız ve hocaların Zülfikar’a muhtaç olmalarının hikmeti ne ola? Zülfikar’da hoca ve hafızların şiddetle muhtaç oldukları neler var acaba?

Tahkikatımızın devam eden kısmını inşaallah gelecek yazımızda devam edelim temennisini arz ederken bu eseri yeniden neşriyat âlemine kazandırarak bir büyük hizmete vesile olan Yeni Asya Neşriyatı cidden tebrik ediyoruz. Emsallerinden çok farklı tanzimle ve pratikte çok kullanışlı bir düzenleme ile hazırlanan bu eserin hepimize faydalı olmasını diliyoruz.

Mehmet Çetin

19.07.2017 Yeni Foça İzmir

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir