Risale-i Nur yeniden basılırken

Avatar photoPosted by

Bandrol engelinin aşılmasının ardından Külliyatın yeniden basımının yapılması bazı hususları gündeme getirdi.

Üstadın tashihinden geçen eserlerde nüsha birliğinin sağlanması bütün Nur Talebelerini doğrudan alâkadar eden hayatî derecede en önemli konudur. Nüsha birliğinin temini konusunda Yeni Asya Camiası olarak yapılan gayretler malûmdur. Diğer cemaatlerimizle nüsha birliği çalışmalarından şimdilik netice alınamadı. Onlarla bu beraberlik temin edilemedi diye bu konu ortada kalmamalı ve kalmadı, hamdolsun. Yeni Asya Neşriyat olarak imkânlarımız ölçüsünde nüsha birliği istikametinde çalışmalar yakın geçmişte yapıldı ve her an güncellenerek de devam etmektedir. Yeterliliği tartışılabilir, o ayrı bir konudur. Üstadın tashihinden geçmiş elinde nüsha olan kardeşlerimizin ilgililere göndermesini de bu satır arasından rica ediyoruz.

İmlâ birliği hemen ardından gelen en mühim husustur. Üstadın tashihinden geçerek nüsha birliği sağlanan Külliyatın Osmanlıca harflerinden Latin harflerine dönüşümünde imlâ birliğinin de mutlaka sağlanması gerekir. İmla birliği konusunda bekleyen önemli husus imlâ kurallarında birliğin sağlanmasıdır. Risale-i Nur’daki imlâ kuralları ile mevcut kullanılan imlâ kurallarında örtüşmeyen noktalar var. Aynı dilin ifadesinde kullanılan iki ayrı alfabenin dönüşümlerindeki farklılıklar asgariye indirilmelidir. Bunun için; sahasında ehil kişilerden müteşekkil bir heyetin mesaisi neticesinde Risale-i Nur’un tavr-ı esasiyesini bozmayan ve ruh-u asliyesini rencide etmeyen mutabık bir imlâ kaidesi tesbit edilmelidir. Bu kaidelere göre Külliyat tashih edildikten sonra meşveretle neşir yapılmalı.

Telif edilip ama neşir zamanı gelmemiş risaleler, mektuplar var ise ve eğer neşir zamanı da geldi ise bu vesile ile onlar da eklenmelidir.

Sağlanan nüsha birliği ile temel alınan Risaleler, mutabık kalınan imlâ kurallarına göre tashihi yapılmış Külliyatın indeksli/ indeksiz, sözlüklü/sözlüksüz, ek bilgili/ ek bilgisiz, büyük, orta, küçük ve cep boy gibi kullanıma göre farklı baskıları yapılabilir. Ama bütün bunların temeli nüsha ve imlâ birliği sağlanmış musahhih bir Külliyat ortaya konulmalıdır.

Değişik boy ve kullanımda basılacak olan risalelerin sahife birliğinin olması da çok önemlidir. Nüsha birliği sağlanmış Külliyatın müstakil ve sadece Osmanlıca harflerle basımı da olabilir. Ayrıca karşılıklı olarak bir sahifeye Osmanlıca diğerine de Latin harflerle basımı yapılabilir.

Matbuat âleminde Külliyatın bu birlikleri sağlandıktan sonra sanal âlemde kullanılacak şekilde bir başka önemli konu daha var. Sanal âlemin iletişim araçlarındaki her nevi teknolojiyi destekleyen ve sürekli güncellenmeye müsait programlarla Risale-i Nur’un elektronik iletişim hizmeti yapılmalıdır.

Aslına sadık kalmak ve tekel altına almamak ve meşveretle neşretmek şartı, Risale-i Nur’un neşrinde değişmez esastır.

Mehmet Çetin

21 02 2016 Bostanlı İzmir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir