Şereflikoçhisar’daki vakıflar

Avatar photoPosted by

Şereflikoçhisar’daki vakıflar

Merhum İbrahim Hakkı Konyalı’nın hazırlayıp 1971 yılında yayınlanan Âbide ve Kitâbeleriyle Şereflikoçhisar Tarihi isimli eserden faydalanarak bu başlığın altını dolduracağız.[1]

Ankara’da Kadim Kayıtlar Arşivi’nde eski 255 yeni 565 numarada kayıtlı ve üstünde Kubbe altından (Topkapı Sarayı’ndan padişah izni ile neşredilen evrak ve defterden) müdevven (düzenlenmiş) Konya Vakfı’nı anlatan 906 sayılı 234 yapraklı defterin fihristinde vakıfları ihtiva eden on sekiz adet kazanın isimleri geçer. On dördüncü sırada “Koşhisar” geçer. Bu defterin ikinci yaprağında ise H.906, M. 1500 yazan sahifede Koşhisar’ın[2] vakıfları sıralanır. Sıra listesi 53 adet, sonunda kısa izahları yapılanların adedi 58’dir.

Bu listeden tanıdık gelenleri bilgilerle nakledelim:

Orman, Yol, Gün Batımı, Güneş Işığı

1.Koşhisar Camii[3]

Yeri belirtilmeyen bu camiin gelirine yönelik vakfedilen arazi, hisse, dükkân, mezra isimleri geçer.

 

2.Bahşayiş Mescidi

Koşhisar’da olduğu bilgisi ile beraber gelir kaynakları sıralanır.

 

3.Koşhisar’a bağlı Sürmelü Zaviyesi

Bu bilgiyi olduğu gibi naklediyoruz:

“Koşhisar’a bağlı bu zaviye Şeyh Yakup adına yapıldığı Köhne Defter’lerde gösterilmiştir. Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından vakfolduğu hakkında berat vardır. İkinci Bayezit zamanında zaviyenin şeyhi Yakup Şeyhin oğlu idi. Kendisine de beraat vermişti.

            Bu zaviyenin gelirleri şunlardır:

            Koşhisar’a bağlı Sürmeli ve Mermer mezraları.

İkinci Bayezit zamanında zaviyede şu kişiler hizmet alıyorlardı: Hakkı oğlu Ali, kardeşi Veli, Gündük, Durmuşoğlu Oruç.” [4]

 

4.Acı Pınar Mescidi

Koşhisar’ın içinde olan ve yakınındaki tarla ile Bahşibeyin vakfettiği bağ ile bu mescidin geliri sağlanır.[5]

 

  1. Mevlâna Muslihiddinoğulları Vakfı

Koşhisar içinde olan bir bezirhânenin geliri, Sadık oğlu Ahmed zemini, Cah Oğlu Değirmeni’nden bir hisseli ev ile vakfın gideri karşılanır.[6]

 

  1. Celâleddin Hankahı[7]

Bu hankahın harap olduğu bilgisi var.

 

  1. Sultan Alâeddin’in karısı Hurşit Hatun’un Türbesi

Konyalı, bu türbenin geliri bilgisini nakleder. Bizim nakletmek istediğimiz şu bilgi bizce önemlidir, geleceğin araştırmacısına ulaştırmamız gerekir:

“Deftere göre Sultan Alâeddin’in karısı Hurşit Hatun’un türbesi Koşhisar’da idi. Türbe Kümbet Tepe’de idi. Bu kayıt bize Koşhisar’daki camiinde Selçuk Sultanı Alâeddin tarafından yaptırıldığını göstermesi itibariyle çok mühimdir.”[8]

Merhum Konyalı, vakıflarla ilgili sıralı bilgiyi yazar ancak bunlardan bilebildiğimiz kadarıyla doğrudan alâkalı olanlar bunlar diyebiliriz.

Ağaçlar, El Değmemiş Doğa, Doğa, Orman

Not: Bu malûmat, tarihe not düşmek içindir. Gelecek nesle, ilçemize yönelik araştırmalarında faydalı olması ümidiyle hazırlanmıştır.

 

[1] İbrahim Hakkı Konyalı, Şereflikoçhisar’ın Tarihi, s. 235-251

[2] Metinde Koçhisar kelimesi Koşhisar geçtiği için bizde öyle naklediyoruz.

[3] İsmi yanlış okumadınız o yıllarda Koşhisar diye ifade edilirmiş.

[4] İbrahim Hakkı Konyalı, Şereflikoçhisar’ın Tarihi, s. 239

[5] AGE, s. 239

[6] AGE, s. 239

[7] Tekkelerde yemek yenilen yer.

[8] AGE. S. 240

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir