Risale-i Nur’da Japon konuları-9

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur’da Japon konuları-9

 1. Sualler nelerdir? Japon konuları nerelerde geçer?

Risale-i Nur Külliyatı’nda Japon konuları nerelerde geçmektedir ve cevapları verilen sualler nelerdir konulu kısım çalışmamıza devam ediyoruz.

 1. Muhakemat’ın Unsuru’l-Akîde namını alan Üçüncü Makale’si baştan başa yukarıdaki suale verilen cevaplar mahiyetindedir ki ilk Mukaddeme kısmında “hitabımı bahusus Japonya’ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler etmişler; ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisar ile yalnız bir-iki suallerine müteallik o cevabın bir parçasını söyleyeceğim.”, der ve sual önceki aynı sual metinlerinden biraz daha uzundur, şöyle ki: “Kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah’ın varlığına delil-i vâzıh nedir? Mevcudat yoktan mı, maddeden mi, yoksa Onun zatından mı yaratılmıştır? (ilâ âhir)” şüphelerine dair sualler…[1]
 2. Unsuru’l-Akîde’nin Birinci Maksad’ında tevhid konusunu işler. İkinci Maksad’ında ise nübüvvet konusu anlatılır ki sonunda “İşte şu hâlde Japonların suali olan ‘Kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah’ın varlığına delil-i vâzıh nedir?” sualine karşı derim: İşte Muhammed (asm)”[2]     Anlaşılan o ki Allah varlığı, birliği ve ilgili delilleri konusu, ilk sual. Diğer sualler, suali bahsedilmeden işlendiğini, ilgili cevapların verildiğini anlamak mümkündür.
 3. Emirdağ Lâhikası’nın 36. Sıra mektubunda Hüsrev Altınbaşak “Şark’ta Japonların mağlup olmasıyla…”, diye geçen ifade var.
 4. Mektubat, On Beşinci Mektup’ta (s. 72) “Bir vakit Japonya’nın Başkumandanının…”, diye geçer.
 5. Mektubat’ın On Dokuzuncu Mektub (s.249) ve Sözler’in Otuz Birinci Söz’ünde geçen (s.662), ayın ikiye bölünmesi mu’cizesi tahlilinde Japon, Japonya ifadesi geçer. Aynı ifade Zülfikar s. 251’de geçer.
 6. Şualar (2017), On Dördüncü Şua (s. 388)’da geçer ki bunu esas delil olarak ifade etmiştik.
 7. Şualar, s. 598’de Mustafa Osman’ın savunmasında geçer ki öncesinden ifade edilmişti.
 8. Beşinci Şua’nın Onuncu Mesele’sinde geçer. S. 617
 9. Tarihçe-i Hayat (2017), s. 497’de Hüsrev Altınbaşak’ın mektubunda geçer. Emirdağ Lâhikası’da 36. mektup diye yukarıda bahsedildi.
 10. Tarihçe-i Hayat’ın son kısmında (s.737 Risale-i Nur ve Hariç Memleketler başlıklı bölümde Japonya’da ve Kore’de Nur Talebelerinin bulunduğu ifadesi de vardır.
 11. Badıllı’nın tercüme ettiği Mesnevî-i Nuriye’de (Habbe) şu ifade var: “Ey kardeş bil ki! Sen Cenab-ı Hakk’ın masnuatında tefekkür ettiğin zaman, kendini bir Japon veyahut Cezair-i Bahr-i Muhit’ten birisi farzeden bir Osmanlı Müslüman gibi tefekkür et ki; o adam, kendini oralı farzederek, sonrada Osmanlılara ve içtimaî ve siyasî ahvallerine bakar, kendi kendine hükümler çıkarır. Sonra kendine döner, farazî hayali atar.”
 12. Tiryak Risalesi’nde (1999, s. 105) şu ifade var: “Tabiat Risalesi’nin Hatimesi orada yazılmadığından, o hatimenin üç sualinden İki sualini de bir sebebe, yani Japonya’nın eskide sualinin bir noktasına temasına binaen burada yazıyoruz.”
 13. Sıralananlar alenî olarak Japon-Japonya ifadelerinin geçtiği yerlerdir. Bir de işarî, remzî ve diğer ifade metodlarının kullanıldığı ve dolaylı olarak Japon bahislerin olduğunu da bu maddeye topluca almalıyız.

Mehmet Çetin

06.02.2022 Yeni Foça İzmir

[1] Muhakemat, s. 122

[2] Muhakemat, s. 159

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir