Tılsımlar’daki tılsımlar

Avatar photoPosted by

Tılsımlar’daki Kur’ân ve Hadis’in her meselesinin hemen anlaşılacak şekilce çok açıkca zikredilmemesi, dinin imtihan olması sebebiyledir.

Bu imtihan; bazılarına tahkik yolunu seçerek hidayete ermesine vesile olurken, kimisinin de şüpheye düşerek yoldan çıkmasına sebep olan bazı meseleler tılsımlı kalmıştır.

Bazı rüyaların tılsımlı olması, Hz. Musa (as) ile Hz. Azrail arasındaki hadise, şahıslara aitmiş zannedilen fevkalâde hâller, başa gelen ama anlaşılamayan vakıalar, Kur’ân’da sık tekrar edilen ikazların arkasındaki sırlar, Vahhabîlik tasallutundan yansıyanlar, tahdis-i nimet suretinde gelen ikrâmların anlattıkları, tevafuklardaki sırlar, Kur’ân hizmetindeki inayetler gibi pek çok konular Yirmi Sekizinci Mektub’da anlatılmasına rağmen Bediüzzaman daha sonra başka konuları ihtiva eden risalelerinden derleyerek Tılsımlar Mecmuası’nı neşreder.

Tılsımlar’da neler var?

  1. Birinci Söz, 2. On Dördüncü Lem’anın İkinci Makamı, 3. On Birinci Söz, 4.On Altıncı Söz ve Küçük Bir Zeyl, 5.Yirminci Mektub’un İkinci Makamı’nın Onuncu ve On Birinci Kelimesi ve Onuncu Kelime’nin Zeyli, 6.Yirmi İkinci Söz’ün İkinci Makamı, Mukaddeme, Hâtime, 7.Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci, İkinci Makamı. 8.Yirmi Altıncı Söz (Kader Risalesi), Hâtime, 9.Yirmi Yedinci Söz’ün Zeylinden (Sahabeler Hakkındadır ) sonraki dört sualin tamamı, 10.Yirmi Dokuzuncu Söz’ün İkinci Maksadı, 11.Otuzuncu Söz’ün İkinci Maksad (Tahavvülât-ı Zerrâta dair), 12.Yirmi Sekizinci Söz’ün İkinci Sualinin Haşiyesi 13.Yirmi Dördüncü Söz’ün Beşinci Dalı, 14.Otuz Birinci Söz’ün Dördüncü Esası ve Hasan Feyzi’nin şiiri, 15. Dördüncü Şuâ’nın Birinci Mertebesi başlıklarında konular anlatılır.

Başlıklarda görüldüğü gibi hemen anlaşılması zor olan meseleleri anlatan risalelerin, kullanım kolaylığı olması muhtemel niyetiyle Tılsımlar olarak müstakil bir eserde tanzim edilmiştir. Benzeri bir hareket Zülfikâr ve Siracünnur’da da görülür.

Tılsımlar’ın muhtevasındaki meselelerin izahı yapılırken eşya ve hadise; delil ve malzeme olarak kullanılıp akla kapı açılmaktadır. Bu noktadan da Risale-i Nur, Kelam ilmine yeni ve farklı bir bakış getirmiştir.

Besmeledeki sırlar ve hayata intikali Birinci Söz ve eki; “hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salâtın rumuzunu” terkipleriyle, bütünüyle kâinatın, insanın yaratılışındaki sırların ifadesinin namazdaki tılsımda saklı olduğunun kaynağı olan Şems Suresinin 1-7. âyetlerindeki sırlara işaret edilen On Birinci Söz; Yâsin Suresi’nin “ol” emrini anlatan 82-83. âyetlerindeki tılsımların izahıyla On Altıncı Söz; Bir insanın yaratılması ile bütün insanların ve eşyanın yaratılmasıyla Allah’ın her şeye kadir olduğunu anlatan On Birinci Kelime; Tevhidin hakikatlerini Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamı’yla, Allah’ın dilediğini yapması ve hükmetmesindeki sırları açan Yirmi Dördüncü Mektub; Kaderin hassas dengesine çözüm getiren Yirmi Altıncı Söz; Nübüvvet ve velâyet farklarına işaret eden Sahabeler bahsi; Kıyamet ve haşrin vukuatı hakikatinde saklanan tılsımıyla Yirmi Dokuzuncu Söz; Zerrenin hâlden hâle girerek esma-i İlâhîyenin tecelligâhı olmasına işaret eden Otuzuncu Söz; Ubudiyetin neticesindeki meyvelere işaret eden Beşinci Dal; Mi’racın meyve ve faydalarını Otuz Birinci Söz ve hayatın akışına ana destek olan tevekkülün motoru Âyet-i Hasbiye’den bir bölüm ile Tılsımlar, okunmayı çokca hakeden mühim bir eserdir.

Mehmet Çetin

31.10.2017 Yeni Foça İzmir

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir