Risale-i Nur sohbetlerinde maksad nedir?

Avatar photoPosted by

Risale-i Nur sohbetlerinde maksad nedir?

Hiç tartışmasız ve tereddütsüz olarak verilecek öz ve özet cevab, Allah’ın rızasıdır. Ancak bu cevabın sadedinde haşiye babından ilavelerimiz de vardır.

Yapılan ders ve sohbetlerde İslâm’ın umumî manadaki gayesi olan tesanüd, ittihad ve ittifakın tesis ve takviyesidir. Bunun için en kuvvetli bağ olan uhuvvetin şuurla idraki, ihlâsla tatbikinin bir ibadet edâsıyla ihyasıdır. Zira bunlar Allah’ın emri Resul-i Ekrem’in (asm) sünnetidir.

Sohbetler, okunan ve öğrenilen imanî bilgilerin uygulama alanıdır. Uçmaya hazırlanan kuşun bir kanadı okumak olurken, diğer kanadı da sohbet, ziyaret ve irtibattır.

Sohbetler ilmî ve imanî mevzuların müzakere ve mütalâa sahasıdır. Orada bilen konuşur, konuşan dinlenir; bilmeyen sorar, öğrenir, enginlere dalar ki;

“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl;

Muhammed’siz muhabbet ne hâsıl?”

manasını sorgulayan ve hedef edinen bir muameledir.

Cemiyete bakarak İslâm’ı anlatmaktan ziyade ayet ve hadise bakarak İslâm’ı anlatan ve o sağlam esasların tatbik edilebilirliğine şuurla iman etmenin, ihlâsla muamele eylemenin eğitim alanıdır. Bu şuurla hizmetin veciz, öz ve özet ifadesi olan “Biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler.” i,[1] düstur edinen nuranî bir zemindir.

Risale-i Nur sohbetlerinin her birinde, toplumdaki eksik ve hatalı anlayış ve tatbiklerin ikmal ve ıslahının hemen hepsinin birden tamir ve tadilatın yapımını beklemek acelecilik olur. Takdir edilmeli ki tamir zordur ve zaman alır. Bu sebeple her dersi, duvara konulan bir tuğla, oradaki her muhabbeti uhuvvet harcı görmek bu babda doğru olan bir yaklaşımdır. Bu sebeple bilinir ki bu iş, ağır işler, zaman alıcıdır.

Sohbetlerde yeri gelir birebir derslerle ferdî eğitim, yeri gelir umumi ders ile genel öğretim olur. Yeni kişiler dâvet edilir. Onlar, gördükleri bu samimî havaya meftun olurlar. İlk zamanlarda okunanı anlamamalarına rağmen o samimiyete hayranlıkla bir süre devam ederlerken zamanla okunanı anlamaya başlarlar, bu durum onun derse devamına heyecan katar. Derken, sorulara başlar, aldığı cevaplarla tatmin oldukça bir süre sorular devam eder. Nihayetinde kendisinin Risale-i Nur ile baş başa kalmasıyla aradığını bulabileceği şuuru oturur ve artık o, okuduğunu yaşayan bir Nur Talebesi olur, şuurlu bir mü’min olarak Allah’ın emirlerini Resulünün sünnetlerini huşû ile tatbik eder. Zaten maksad da budur.

Sohbetlerin en önemli özelliği nedir?

Risale-i Nur sohbetlerinin en dikkat çeken vasıflarının başında ihlâs, uhuvvet ve samimiyet gelirken demokrat ve hoş görülü olması da mühimdir. O sohbet zemininde, iştirak eden kişi, edebiyle sorduğu suallerini hür bir zeminde sorabildiği, tartışabildiği şuurunu yaşar. Başka yerlerle yaptığı kıyasla farkı görür ve takdirini yapar. Bilir ki bu sohbetlerde akla kapı açılır, irade elden alınmaz.

Risale-i Nur sohbetlerinde, … diye ifade edecektik ama artık gerek kalmadı zira maksadın önemli bir kısmı nakledildi, gerisi de devam edenin ferasetine kalsın.

Mehmet Çetin

12.11.2022 Yeni Foça İzmir

[1] Said Nursi, Eski Said Dönemi Eserleri (Hutbe-i Şamiye), (YAN, 2017), s. 239

One comment

  1. Hüseyin Keskin, Kocaeli, yorumu
    Çünkü aklın sorularına mukni cevap verilir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir