On-line ders nimetini yaşarken

Avatar photoPosted by

Asırlara göre şeriat değişir.”, ifadesi projektöründen hareketle şimdilerde yaşadığımız yeni dünyanın korana devrindeki şartlara göre gelişmeler çerçevesinde tavr-ı esasîyi bozmadan ruh-u aslîyi rencide etmeden güncel dersleri ve dahi sohbetleri yapmanın ehemmiyeti Umumî Şûra’nın görevlendirdiği Yönetim Kurulu tavsiye kararıyla bir kere daha teyit edildi.

İmkân ve şartlara biz hâkim ve sahip olamayız. Zira onların hakiki sahibi müsebbibü’l Esbap olan Allah’tır (cc). Sebepleri, vermek istemesine bahane ve vesile yaptığı gibi, farklı şart ve imkânları da imtihanına vesile yapmaktadır. Şartların farklı olması ise kişide farklı hükümlere sebep olmaktadır.

İşte bu noktadan bakıldığında yaşanılan covid-19 salgını sebebiyle alınması gereken paket tedbirlerini; “Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız”[1], hadisindeki Şer’î emri mucibince, korana tedbirleri, bir ibadet hâlet-i ruhîyesinde yerine getirilmelidir. Zira bugünkü salgın şartlarının da o zamanki veba şartlarının da Rabbi, Allah’tır (cc). O dönemin veba mücadelesinin bu zamana yansıması korana mücadelesi olarak yansımaktadır.

Hem nice musîbet ve sıkıntıların bir vesile ile nimete dönüştüğü da yaşanan ve çok tecrübe edilen bir gerçektir. Yeter ki o musibetin sarmalındaki nimet fark edilsin ve tatbik edilerek şükre çevrilsin.

Dikkat edilirse, değişen şartlara göre hükmün farklı yorumları ile uygulanacağına işaret var. Yaz gelir gömlek giyilir, kış gelir palto giyilir. İki tarz da bulunduğu şartlarına göre haktır. Gençlik şartları ile ihtiyarlık şartları da farklılık arz eder. Ramazan ayını yılın on iki ayında döndüren Rabbimiz, kulun da on iki ayın şartları muvacehesinde Yaratıcısına dönmesini istemekte. Dolayısıyla şartlarımız hangi şekilde olursa olsun kulluğumuzu hiç aksatmadan yerine getireceğiz, inşaallah.

Mühim bir konu daha var. Üstad; evlerde çoluk çocuk ile ders yapılmasını tavsiye eder. Komşulardan dört beş zat ile ders yapılmalı der. Hem açılması bildirilen dershanelerin devamı da bir o kadar ehemmiyetlidir. Dolayısıyla salgın tedbirlerinin bihakkın yerine getirilerek çok az ve sınırlı sayıda da olsa müşavere ile dershanede ders yapılması ehl-i iman ve ehl-i diyanete istinatgâh noktasından çok önemlidir. Tedbiren azaltıyoruz, keyfiyeti muhafaza ediyoruz ama kesinlikle kapatmıyoruz.

İmkâna göre iman Kur’ân sohbeti ile irtibatını bir şekli ile devam ettirilmesi sadakatin ve mukteza-i hâlin gereğidir; olumsuz şartları gerekçe göstererek uzak durmak ve hele özellikle sadakat adına tedbirsiz ve hamasî davranışlarla kendine ve başkalarına zarar vermek ise hiç değildir, maliyeti ve mes’uliyeti cidden ağır olur.

Hem, on-line ile bütün yeryüzünün bir Medrese-i Nuriye’ye sohbet-i Kur’ân’iyeye dönmesinden daha güzeli var mı? Yağmursuzluk zamanındaki yağmur duası olan istiskâ gibi, ay ve güneşin tutulmasındaki küsuf ve husuf duaları gibi koranalı zamandaki on-line (görüntülü) dersleri yanı sıra müşavereyle keyfiyet noktasından temsilen yeni dünya düzeni şartlarında sohbet ve dersler devam etmeli, vesselâm.

Mehmet Çetin

24 Kasım 2020 Yeni Foça İzmir

 

[1] Buhârî, “Ṭıb”, 30; Müslim, “Selâm”, 92-100; Müsned, I, 173, 176-177, 182; V, 202, 213

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir