Çetin Ailesinin Ebced ile Doğum Tarihleri

Avatar photoPosted by

“Ebced hesâbı” ile doğum târîhi diye,

Edîb – şâir bu çifte sunacağım hediye;

 

Sevgili Mehmed Çetin ve âilesi için,

Gerçi bir hayli zorla buldum ibâre – metin.

Îtinâyla işledim bir kuyumcu gibi ben;

Tereciye tere mi satıyorum gerçekten?

***

Bu: “Bâğbân-ı bahş” oldu Mehmed Çetin’e târîh;   (1958)   باغبان بخش  (Bağışlama, ihsan yetiştiren bahçivan)  (50-1-2-1000-1-2-300-600-2 = 1958)

Mîlâdî yılı okur anlayan onda sarîh…

 

Zevcesi muhtereme hemşîrem Emine’ye,

Uygun târîh aradım; sordum epey kimseye…

 

Mâneviyât erleri: üçler, beşler, yediler;

“Eser-i dil-i şefkat, hilm ü kerem.” dediler. (1959)    أثر دل شفقت ، حلم و  كرم(Şefkat, hilm ve keremli gönülün eseri)(701-34-260-78-6-880 = 1959)

***

Bir “Şeyh-i Ağniyâ-cû” doğduğunda gelerek  (1981) جو شيخِ أغنيا (Zenginleri arayan şeyh)(6-3-1-10-50-1000-1-600-10-300= 1981)

Oğulları Niyâzi Çetin’i görse gerek…

***

Âile, Esrâ’yı da sevinerek bekledi;

*“Hayâl-i Âb-ı Kevser-hâh”a “elif” ekledi. (1982+1=1983) ا + خواه خيالِ آبِ كوثر(Kevser suyu isteyen hayâl) (1+5-1-6-600-200-500-6-20-2-1-30-1-10-

600=1982+1=1983)

Özgür Başar Özden’se dâmâdı âilenin;

Kıymeti yüksek olur elbet kıymet bilenin.

 

Tuhaflık çoğu zaman şâirlerin âdeti:

“Kurenâ-yı târîhşinâs” çıkdı velâdeti.   (1983) قرناى تاريخ شناس(Târihçinin yakınları)(60-1-50-300-600-10-200-1-400-10-1-50-200-100=1983)

 

İrem doğdu; âile buna toptan sevinsin!

De: “Ey meleğim! Benim gàye-i hayâlimsin!” (2011)   خيالمسكۡ أى مَلگم بنم غايهٔ‌‌(20-60-40-30-1-10-600-1-5-10-1-1000-40-50-2-40-20-30-40-10-1=2011)                   

***

*“Çetin Abdullah Saîd”, “Yüz uğur” sana gelsin,   (1985) [چتين عبدالله سعيد] + [يوز اوغور] (4-10-70-60-5-30-30-1-4-2-70-50-10-400-3-200-6-1000-6-1-7-

Umarım âilene bin uğura bedelsin…                                                                                                  6-10=1985)

 

Gelin Burcu Can ise âileye katdı can;

Saâdet ile dolsun, dilerim iki cihân.

 

O’na  târîh olarak, eşi, belki şöyle der:

Hoş geldin, ey “Şerm-sâr, efrûz-i dil, nûr-i ter!” (1985) (أفروز دل،نورِ تر٠  شرمسار،)(Utangaç, gönül ışığı, tâze nûr.) (200-400-200-6-50-30-4-7-6-200-80-

***                                                                                                                                                                         1-200-1-60-40-200-300=1985)

Esmâ Nûr-efşân kursun gönüllerde dâim taht;

*Geldi bir “şahıs” dedi târîhine tek söz: “baht”. (1992) (شخص)   ( بخت ) (90-600-300=990)+(400-600-2=1002)=1992

***
*Fethetsin gönülleri taksın bir “Tîğ-i melîk”; (Pâdişâhın kılıcı)

“Fâtih” de târîh yazsın, bulsun ayrı güzellik.   (1999) (فاتح ) (   تيغِ مليك) (8-400-1-80=489)+(20-10-30-40-1000-10-400=1510)=1999

***

Tamam oldu manzûme, “şiir” demeyin sakın!

Dergâh’da  anlatdığım fıkrayı hâtırlayın…

Şanlıurfa, 10.05.2014

Ekrem KILIÇ

 

Not:     Başında (*) işareti olan 4 târîh mısraı “ta’miyeli” olup, italik dizilen taksın, geldi, gelsin, ekledi ibâreleri toplama yapılacağına işâretdir.

Diğer 6 târîh “tam” dır.

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir