Kader tartışmaları

Avatar photoPosted by

Kader tartışmaları

İmanî esasların en hassası olan kader konulu mevzuların konuşulmasında son derece dikkatli olmanın yanı sıra münakaşaya düşürmeden[1] sohbet ve tahlil seviyesinde tutmak bu babda yapılması gerekendir.

İtikadî imamlardan İmam Matüridî ile İmam Eş’arî arasında kaderi yorumlamada bazı farklılık var iken bu iki merhum imama tâbi olanların, yapacakları yorumlarının da farklı olabileceği bilinen bir hakikattir. Bu sebeple söz konusu farklı değerlendirmeyi, münakaşaya götürmeden, her görüş sahibi kendi yorumunu yapıp, muhatabını da rencide etmeme hassasiyeti göstermelidir.

Tahlili yapılan konu, dağıtılmadan, bağlamından koparılmadan, seviyeli ve kendi tezimize, zoraki delil getirircesine tevillere girilmeden görüş ifade edilmelidir. Farklı değerlendirmelerin her zaman olabileceğini de unutmamak lazım. Kendi anlayışını merkeze alıp, farklı yorumları, merkezden sapma olarak görmek, hata olur.

Birinin birkaç seçenekten birini tercih etmesi ya da zorunlu tutulması vakıasında iki vaziyet var: Birincisi, ihtiyarıyla bir tercihin yapılması; ikincisi, mecburî tercih, daha doğrusu âmir kul tarafından yapılan dayatma.[2] Bu ikisi, görünüşte bir tercihtir elbette. Birinci tercihteki sorumluluğun kadere verilmesi anlayışı, elbette kader inancına uygun olamaz. Kulun mecburî tercihindeki sorumlulukta hür irade kalmadığı için mes’uliyetten bahsedilmez, dolayısıyla kulun zoraki tercihinde “cebr-i mutlakla olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.[3], hükmü geçerli olur. Dayatmayı yapan kul da mes’ul olur. Kader, zulmetmez, adalet eder.

Özelde bu iki husus, tercih görünümlü iken her iki tercih de sebep ve sonuçlarıyla beraber kaderdir. Binaenaleyh, meseleye iki yönüyle bakıldığında konu aydınlanır. Sadece tek cepheden bakılarak kanaat beyan edilmesi, yanlış anlamaya sebep olur.

Kul, cüz-i ihtiyârını kullanır, hikmetine uysunsa Allah da iradesiyle taallûk eder ve kudretiyle yaratır. Burada, bir tercih ve ardından da yaratma vardır. Vakıalarla görülür ki yaptığı kesbî tercihte kul, kaderin baskısı altında değil, kendi hür iradesiyle tercihini yapar. İşte yaptığı bu tercihinin Allah tarafından iradesi, takdiri, taallûku ve bilinmesi de kaderdir.

Kişinin, bazı durumları kendine zorunlu sebep kabul ederek tercihini yapıp, bunu kadere vermesi de hatadır. Onun vaziyeti; tercihindeki sebepleri âmir kılıp sorumluluğu ise sebeplere vermesi, üstlenmesi gereken mesuliyetten kaçıştır ve bu nedenle sorumluluğu kadere yüklemesi yanlıştır. Ancak ilm-i İlâhiye bakan yönüyle de bu da Onun ilmi kapsamındadır.

Kulun tercihini doğrudan kadere, kaderî bir baskıya bağlamak, sorumluluğu kadere vermek, Cebrî bir yaklaşımdır. Tercihte; sebebi âmir, şart ve zorunlu kılmak ise sebebe üstünlük vererek İtizalî bir tavır sergilemektir

İmam-ı A’zam ve oğlu Hammad arasındaki konuşma burada örnek olacak vasıfta, şöyle ki:

Hammad,

“Görüyorum ki sen kelâm meselelerinde münakaşa ediyorsun.”, der.

İmam-ı A’zam şu cevabı verir:

“Biz münakaşa ederken arkadaşımızın inancının sarsılması korkusuyla başımızın üzerinde kuş varmış gibi onu kaçırmamak için dikkatli davranıyoruz. Hâlbuki siz münakaşa ederken arkadaşınızın inançlarının sarsılmasını ve ayaklarının kaymasını istiyorsunuz. Bir kimse arkadaşının ayağının kaymasını isterse, kâfir olmasını istemiş olur. Arkadaşının kâfir olmasını istemek ise küfürdür. İşte yasaklanmış bulunan kelâm ilminin derinliği bu gibi meselelerdir.”[4]

Mehmet Çetin

26.03.2024 Yeni Foça İzmir

 

[1] “Mesâil-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir.” B. Said Nursi, Mektubat (2017), s. 55 (12. Mektup)

[2] Aslında buna tercih demek mantıken doğru olmaz, bu bir oksimorondur, birbiriyle çelişir. Tercih varsa hür irade vardır, hür irade yoksa tercih yoktur. Tercih var ama hür irade yoksa dayatmadır.

[3] Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (2017), s. 616 (5. Şua)

[4]Muhammed Ebu Zehre, Ebu Hanife, s. 25 (Bu kaynaktan aktaran Musa Mert, https://www.musamert.com/egitimcilik-yonuyle-ebu-hanife_27_b.html

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir